اسانس های شرقی

همانطور که مردم اروپا و آمریکا سلایق خودشان را در اسانس دارند ، اسانس های شرقی حضور دارند که حس کهن و رایحه های سنتی را به ما ایرانیان منتقل می کنند.
آنها غیرقابل توصیف هستند ، به خصوص برای اکثر مردم خاورمیانه !
این اسانس های شرقی از فرهنگ عطری عرب ها ، هندی ها و در کل مردم خاورمیانه نشأت می گیرند و تشکیل شده از مواد خامی همچون مر ، اود ، بخور ، چوب آگار ، یاس ، رز و غیره هستند.