سخن روز
در این قسمت حرف هایی که در تجارت امروز خیلی مهم و شاید ناگفته باشند ، با شما عزیزان به اشتراک گذاشته می شوند.